اعضای کمیته علمی


Prof. Rajiv D. Banker
Prof. Ali Emrouznejad
دکتر غلامرضا جهانشاهلو: دانشگاه تربیت معلم -دبیر افتخاری کمیته علمی
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات
دکتر سید هادی ناصری: دانشگاه مازندران- دبیر کنفرانس
دکتر محمد رضا علیرضایی: دانشگاه علم و صنعت ایران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
دکتر حسنعلی آقاجانی: دانشگاه مازندران- دبیر کمیته علمی
دکتر علیرضا امیر تیموری: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
دکتر سعیده کتابی: دانشگاه اصفهان
دکتر مهرداد مدهوشی: دانشگاه مازندران
دکتر سهراب کرد رستمی: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لاهیجان
دکتر منصور طهرانچیان: دانشگاه مازندران
دکتر رضا زعفریان: دانشگاه تهران
دکتر عباسعلی نورا: دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر احمد پوردرویش: دانشگاه مازندران
دکتر سعید محرابیان: دانشگاه تربیت معلم
دکتر علی ابراهیم نژاد: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قائمشهر
دکتر محمد خدابخشی: دانشگاه لرستان
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی- دانشگاه مازندران
دکتر احمد جعفرنژاد- دانشگاه تهران
دکتر جهانگیر یداللهی- دانشگاه مازندران
دکتر نقی شجاع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه