اعضای کمیته اجرایی


دکتر روح ا.. یوسف پور: دبیر کمیته اجرایی
دکتر سید هادی ناصری: دبیر کنفرانس
دکتر حسنعلی آقاجانی: دبیر کمیته علمی
دکتر یحیی طالبی: رئیس دانشکده علوم ریاضی
دکتر اکبر اصغر زاده: معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
دکتر ا... بخش یزدانی: معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
دکتر علی تقوی: مدیر گروه ریاضی
دکتر افشین فیاض موقر: مدیر گروه آمار
دکتر احمد پوردرویش
دکتر رضا ندیمی
دکتر اصغر طالبی
دکتر حسین جعفری
مهندس نصرت الله غلامی فرد: کارشناس حوزه معاونت پژوهش و فناوری
سرکار خانم ابراهیم زاده: کارشناس حوزه معاونت پژوهش و فناوری